Lejebetingelser

Generelle lejebetingelser

FOR UDLEJERENS UDLEJNING AF MASKINER OG UDSTYR TIL BYGGE-, VEDLIGEHOLDELSES- OG ANLÆGSARBEJDE M.M. (”LEJEMATERIEL”).

§1 Anvendelsesområde
Nedenstående betingelser gælder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Udlejeren og lejeren. Ved at modtage Lejemateriel accepteres disse Generelle lejebetingelser.

§2 Levering/tilbagelevering
Lejemateriellet leveres til Udlejerens udlejningslager, hvor det afhentes af lejeren. Udlejeren kan efter aftale med lejeren arrangere transport til lejeren, hvorved lejeren påtager sig transportomkostningerne og risiciene for Lejemateriellet under transporten.
Lejemateriellet skal leveres tilbage til Udlejerens udlejningslager. Tilbageleveringen skal ske i Udlejerens åbningstid. Lejemateriellet anses som tilbageleveret på det tidspunkt, en tidsstemplet returneringsseddel er udfærdiget af Udlejeren. Hvis Udlejeren efter aftale har påtaget sig at arrangere transport til tilbageleveringen af Lejemateriellet, skal transportomkostningerne og risiciene for Lejemateriellet bæres af lejeren under transporten.

§3 Lejeperiode
a) Udlejning i en bestemt periode
Materiellet skal returneres inden for den aftalte periode. Hvis lejeren ønsker at forlænge lejeperioden, skal en ny lejeaftale udarbejdes inden returneringsdatoen. Lejere, som anvender Lejemateriellet i længere tid end den aftalte lejeperiode, skal betale leje for hver påbegyndt lejedag i henhold til § 4. Derudover skal lejeren kompensere Udlejeren for direkte og indirekte skader, der opstår som følge af, at Lejemateriellet ikke er tilbageleveret inden for den aftalte periode.
b) Udlejning i en ubestemt periode (løbende lejedebitering)
Lejeperioden regnes fra og med den dag, hvor Lejemateriellet leveres eller gøres tilgængelig for afhentning, til og med den dag, hvor Lejemateriellet leveres tilbage. I lejeaftalen skal det angives, at lejeperioden gælder foreløbigt, og at aftalen gælder til og med den dag, materiellet leveres tilbage.

§4 Lejeberegning
Lejen debiteres i henhold til den prisliste, der til enhver tid er gældende. Den angivne dagsleje udgør lejeprisen per maskine og dag ved enkeltskiftdrift. Leje på en del af en dag regnes for en hel dag. Ved udvidet brug (flere skift) foretages optællingen proportionelt med den angivne dagsleje. Alle ugedage, også lørdag, søndag og helligdage, debiteres i henhold til de aftalte lejebetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt. Grundlejen debiteres ved hver enkelt udlejning. For udstyr, der ifølge arbejdsmiljøloven skal renses, debiteres særskilte omkostninger hertil.

§5 Ejendomsret over lejemateriellet
Lejemateriellet udgør i hele lejeperioden Udlejerens ejendom, og intet i denne aftale skal indebære eller tolkes, som om lejeren har erhvervet sig eller vil erhverve sig nogen ejendomsret over ejendom eller anden ret til at belaste ejendommen. Lejere, som i strid med denne aftale, råder over Lejemateriellet, kan pådrage sig et erstatningsansvar over for Udlejeren.

§6 Anvendelse
Lejeren har ansvaret for, at Lejemateriellet kun bruges af dertil autoriseret og uddannet personale.
Lejeren må ikke uden Udlejerens skriftlige godkendelse lade andre end Lejeren anvende Lejemateriellet, udleje Lejemateriellet subsidiært eller overdrage denne lejeaftale til andre. Lejere, som i strid med denne aftale lader andre anvende eller råde over Lejemateriellet, er ubetinget ansvarlige for al sådan anvendelse eller rådighed, både i forhold til Udlejeren og den anden bruger og tredjepart. Lejeren er desuden forpligtet til at kompensere Udlejeren for den økonomiske eller intellektuelle skade, der opstår for Udlejeren, ved at Lejemateriellet bruges af andre end lejeren.
For stilladser og faldbeskyttelse monteret på byggepladser gælder det, at lejeren på eget ansvar må lade andre bruge Lejemateriellet på den måde, det er konstrueret og beregnet til.
Lejeren er forpligtet til at holde udlejeren orienteret om, hvor Lejemateriellet opbevares eller anvendes. Lejemateriellet må ikke uden udlejerens skriftlige godkendelse føres uden for Danske grænser.

§7 Tilsyn og pleje
Det påhviler lejeren straks ved modtagelsen af Lejemateriellet, og inden det tages i brug, at udføre en nødvendig kontrol og fremsætte eventuelle anmærkninger om dets stand til Udlejeren.
Lejeren må ikke ændre produktmærkning, identifikation eller skriftlige anvendelsesinstruktioner angående Lejemateriellet.
Lejeren er forpligtet til at pleje Lejemateriellet, at følge udarbejdede forskrifter om Lejemateriellets pasning og pleje samt at anvende de foreskrevne driv- og smøremidler. Sådanne driv- og smøremidler skal bekostes af lejeren.
Ved tilsyn og pleje af Lejemateriellet skal lejeren anvende personale med den kompetence, der er nødvendig til opgaven.
Lejemateriellet skal ved tilbageleveringen være ordentligt rengjort og i samme stand som ved udleveringen. Hvis Lejemateriellet ikke er blevet rengjort, eller dets stand på anden måde er forværret i lejeperioden, debiteres lejeren særskilt for dette. For Lejemateriel, der kan være blevet udsat for skadelige stoffer, f.eks. asbeststøv, debiteres særskilte rensningsudgifter.

§8 Reparationer
Lejeren må ikke, bortset fra ved tilsyn og pleje i henhold til ovenstående § 7, få repareret eller ændret Lejemateriellet uden Udlejerens skriftlige godkendelse. Udskiftning af slid- og forbrugsdele ved brugen af Lejemateriellet, efter godkendelse fra Udlejeren, udføres og bekostes af lejeren.
Skader og defekter på Lejemateriellet, som opstår i lejeperioden på grund af lejerens brug af Lejemateriellet, eller i øvrigt på grund af lejeren eller tredjepart, skal bekostes af lejeren. Reparationer af fejl i Lejemateriellet, som forelå ved udlejningen, bekostes af Udlejeren. Udlejeren er under ingen omstændigheder forpligtet til at stille erstatningsmateriel til rådighed for lejeren under reparationen.
Ved skader på Lejemateriellet, som er opstået på grund af lejerens uagtsomhed, manglende tilsyn eller pleje, debiteres en stilstandskompensation i henhold til Udlejerens prisliste under reparationen.

§9 Udlejerens ansvar ved fejl og skader
Udlejeren, som ikke kan overvåge lejerens anvendelse af Lejemateriellet og de omstændigheder, hvorunder Lejemateriellet benyttes, er ikke ansvarlig for personskader, materielle skader eller økonomisk skade, som kan opstå ved lejerens anvendelse af Lejemateriellet. Udlejeren har heller ikke ansvar for direkte eller indirekte skader (f.eks. driftsstop, udebleven fortjeneste), som forvoldes lejeren som følge af fejl på Lejemateriellet. Hvis der konstateres fejl på Lejemateriellet, som ikke skyldes Lejeren eller tredjeparts brug af Lejemateriellet, og som gør det ubrugeligt for lejeren, skal Udlejeren afhjælpe fejlen inden for en rimelig frist (gennem reparation eller med rimeligt erstatningsmateriel). Hvis Udlejeren vurderer, at fejlen ikke kan afhjælpes inden for en rimelig frist eller til rimelige omkostninger for Udlejeren, har Udlejeren ret til at opsige aftalen. Lejemateriellet skal derefter leveres tilbage til Udlejeren, og lejeren fritages for sin pligt til at betale leje fra og med dagen for en sådan tilbagelevering.

§10 Lejerens ansvar ved fejl, skader og tyveri
Lejeren skal uden forsinkelse underrette Udlejeren om fejl eller skade på, samt tyveri af, Lejemateriellet i lejeperioden. Udlejeren skal efter sådan en underretning meddele lejeren, hvilke foranstaltninger lejeren skal træffe. I forsikringssager skal lejeren så snart som muligt indgive en skadesanmeldelse til sit forsikringsselskab (se nedenstående § 12). I tilfælde af tyveri af Lejemateriellet og ved beskadigelse påhviler det lejeren at indgive en politianmeldelse på det sted, hvor tyveriet/skaden er sket og sende en kopi af anmeldelsen til Udlejeren og forsikringsselskabet.
Ved længere lejeperioder skal Lejemateriellet inspiceres i fællesskab af Udlejeren og lejeren, i overensstemmelse med den plan, som aftales, for at sikre Lejemateriellets gode stand.
Samtlige skader på Lejemateriellet, som ikke forelå ved udleveringen i henhold til ovenstående § 2, skal erstattes af lejeren. Beskadiget eller mistet Lejemateriel, som ikke erstattes gennem lejerens forsikring, debiteres lejeren til nyanskaffelsesværdien.

§11 Særlige bestemmelser om skure, vogne og containere
Udlejerens skure, vogne og containere (”SVC”, inkluderes i øvrigt i ”Lejemateriel”) i henhold til prislisten er beregnet til brug i arbejdstiden og må ikke, uden særlig aftale herom, anvendes til beboelse eller overnatning af nogen art. Skure til beboelse/overnatning tilbydes separat med en specifikation, der angiver formålet.
SVC udgør løs ejendom og må ikke benyttes på en måde, der indebærer, at Udlejerens ejendomsret over denne risikerer at ophøre eller blive belastet på anden måde. SVC må f.eks. ikke registreres, pantsættes, sammenføjes med fast ejendom eller overdrages af lejeren. Transporter og etablering af SVC sker i henhold til lejeaftalen.
SVC må ikke udlejes subsidiært eller benyttes af andre end lejeren og lejerens ansatte. Lejeren har dog ret til, på eget ansvar, i arbejdstiden og på arbejdspladsen at lade andre benytte arbejdsskure etableret på pladsen på den måde, de er beregnet til at blive benyttet på, f.eks. til omklædning eller hvile.
Objekter, som lejeren påfører SVC, er lejerens løse ejendom og skal fjernes ved lejeperiodens ophør, og genetablering skal finde sted.
Lejeren er ansvarlig for alle nødvendige tilladelser for placering, anvendelse og fjernelse/genetablering af SVC samt ansvarlig for alle tilstødende omkostninger og gebyrer i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav relateret til sådanne tilladelser.
Lejeren er ansvarlig for alle omkostninger til den plads/det område, hvor SVC skal placeres, samt at arealet og tilgængeligheden er egnet og forberedt til brug af SVC.
Udlejeren har ret til ved lejeperiodens ophør og på lejerens regning at udføre vedligeholdelses- og genetableringsarbejde for at genetablere SVC til den stand, SVC havde ved udleveringen i henhold til ovenstående § 2.

§12 Forsinket eller fejlagtig leverance
Hvis Udlejeren ikke stiller Lejemateriellet til rådighed i funktionsdygtig stand på det aftalte tidspunkt, har lejeren ret til at opsige lejeaftalen eller anmode om en reduktion af lejen, som svarer til fejlen eller forsinkelsen. Udlejeren er dog ikke forpligtet til at kompensere lejeren for andre direkte eller indirekte skader, som lejeren eller tredjepart forvoldes som følge af fejlen eller forsinkelsen.
Opsigelse, kompensation eller reduktion af lejen kan ikke gøres gældende, når Udlejeren tilbyder at afhjælpe fejl på Lejemateriellet eller erstatte Lejemateriellet med andet acceptabelt Lejemateriel, og afhjælpningen sker inden for en rimelig frist og uden omkostninger for lejeren. Sådanne sanktioner kan heller ikke gøres gældende, hvis ikke lejeren straks efter at have eller burde have konstateret fejlen orienterer Udlejeren herom (reklamation).

§13 Forsikring
Det påhviler lejeren at forsikre Lejemateriellet til dets fulde nyanskaffelsesværdi i hele lejeperioden. Udlejeren er ansvarlig for, at Lejemateriellet og køretøjer, der ifølge loven er forsikringspligtige, er ansvarsforsikret.

§14 Udlejerens ret til at opsige aftaleforholdet m.m.
Udlejeren har ret til omgående at opsige lejeaftalen og kræve tilbagelevering af det udlejede Lejemateriel, hvis
a) udlejeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser over for Udlejeren, når de forfalder til betaling, for så vidt forsinkelsen ikke er af ringe betydning for Udlejeren;
b) Udlejeren har grund til at frygte manglende betalingsevne ved den indgåede aftale, i et ikke ringe omfang, og tilfredsstillende sikkerhed ikke stilles som krævet;
c) Udlejeren kan påvise en væsentlig risiko for tab eller betydelige skader på Lejemateriellet, for så vidt tilfredsstillende sikkerhed ikke stilles, eller lejeren ikke påviser, at risikoen for sådanne tab eller skader ikke længere foreligger;
d) Lejemateriellet udsættes for unormal brug, anvendes på en forsømmelig måde eller i øvrigt anvendes af personale uden nødvendig autorisation eller uddannelse;
e) lejeren uden Udlejerens skriftlige godkendelse lader andre end Lejerens personale anvende Lejemateriellet;
f) lejeren i øvrigt tilsidesætter bestemmelse i denne aftale, hvis overholdelse ikke er af ringe interesse for Udlejeren.
Hvis Udlejeren afbryder lejeaftalen til umiddelbart ophør i overensstemmelse med ovenstående, ophører lejeperioden og lejerens ret til at benytte Lejemateriellet. Lejeren skal da bekoste umiddelbar nedtagning, rengøring og tilbagelevering af Lejemateriellet til Udlejeren. Lejerens pligt til at betale leje for Lejemateriellet ophører ved en sådan tilbagelevering af Lejemateriellet.
Hvis tilbagelevering ikke sker gennem lejerens foranstaltninger, skal lejeren kompensere Udlejeren for udgifter til nedtagning, rengøring og afhentning af Lejemateriellet. Lejeren påtager sig risikoen for Lejemateriellet, indtil det igen befinder sig på udlejerens udlejningslager.

§15 Force majeure
Udlejeren er aldrig ansvarlig for skader, der opstår for lejeren på grund af fejlagtig eller forsinket levering af Lejemateriel, hvis dette skyldes domme, myndighedsforanstaltninger, krigshændelser, strejke, blokader, boykot, lockout eller andre lignende omstændigheder.
Udlejeren og lejeren har ret til at opsige lejeaftalen med omgående virkning, hvis det kan påvises, at indtrufne omstændigheder i overensstemmelse med ovenstående har medført væsentlig ulejlighed for Udlejeren eller lejeren, og ikke er forvoldt af Udlejeren eller lejeren selv.

§16 Generelle betalingsbetingelser
Samtlige priser gælder eksklusive moms. Lejere, som ikke har aftale om kredit, betaler lejen på forskud. Medmindre andet er aftalt, er betalingsperioden 10 dage netto. Morarenter debiteres med den danske nationalbank fastsatte, til enhver tid gældende referencerente plus otte procentpoint, hvortil – i påkommende tilfælde – kommer det lovfastsatte påmindelses- og inkassogebyr. Løbende fakturering sker to gange om måneden; afsluttede lejeaftaler faktureres snarest. Udlejeren forbeholder sig ret til at debitere faktureringsgebyr og oprettelsesgebyr for nye kontoer. Hvis Udlejeren kræver det, skal lejeren deponere et forskudsbeløb til lejen, som Udlejeren har krævet.